Regulamin – festiwal

 1. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu na koncert do tego, co następuje:
 2. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza.
 3. Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk.
 4. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie napojów m.in  alkoholowych, soków oraz wody. Napojów w opakowaniach szklanych, broni, lasera punktowego; posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników koncertu/imprezy, osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na przestrzeni koncertowej obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów.
 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie/imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
 7. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą, na jaką opiewa bilet.
 8. Uczestnicy koncertu/imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 9. Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 10. Uczestnik koncertu/imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się koncert/impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest w każdym momencie posiadać przy sobie bilet/zaproszenie do kontroli.
 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 13. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych.
 14. Zakupiony bilet podlega zwrotowi tylko w przypadku zmiany daty koncertu , zmiany miejsca, lub odwołania koncertu.

REGULAMIN –  COVID 19

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach organizowanych przez Hip-Hop Kopalnia Festiwal w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-COV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Hip-Hop Kopalnia Festiwal (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń aż do odwołania. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 2. Wstęp na wydarzenie możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu. Organizator ma prawo do skontrolowania biletu w dowolnym momencie trwania wydarzenia.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren wydarzenia do złożenia pisemnego oświadczenia odnośnie zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony uczestnikom drogą elektroniczną z możliwością samodzielnego wydrukowania. Organizator zapewni także druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełniania przed wejściem na teren wydarzenia.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu wydarzenia przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, są zakażone bądź wykazują objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2
 5. Na terenie wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią SARS-COV-2
 6. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora oraz obsługi obiektu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 7.  Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren wydarzenia.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie wydarzenia.
 9. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu wydarzenia uczestników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.